AMVIA - Program KONTAKT II

ČESKO - AMERICKÁ SPOLUPRÁCE V RÁMCI MEZIVLÁDNÍ DOHODY O VĚDECKO-TECHNICKÉ SPOLUPRÁCI MEZI ČR A USA

Americká vědecká informační agentura (dále jen „AMVIA“) je na základě dohody s MŠMT pověřena shromažďováním žádostí o podporu vědecké spolupráce mezi Českou republikou a USA v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH).

AMVIA přijímá návrhy společných výzkumných projektů v délce 2 až 3 roky, zabezpečuje jejich hodnocení a vypracovává podklady pro jednání Společné rady Dohody o VTS mezi ČR a USA. Na základě odborných posudků jednotlivých návrhů vypracuje Společná rada seznam doporučených projektů k financování, který slouží jako podklad pro zasedání Rady programu KONTAKT II na MŠMT a následné rozhodnutí poskytovatele.

Společná rada si dovoluje upozornit, že při vysokém počtu kvalitních žádostí o podporu, nebude doporučovat k financování projekty členů řešitelského týmu, kteří pracují na projektech česko‑americké vědecko-technické spolupráce běžících v roce 2014 v rámci programu KONTAKT II. Pokud bude řešitel nebo některý z členů řešitelského týmu žadatelem o podporu u více než jedné žádosti, bude doporučena pouze jedna žádost s nejlepším hodnocením. Toto rozhodnutí je vzhledem k omezeným finančním prostředkům vedeno snahou podporovat co největší počet kvalitních pracovišť v ČR.

Cílem programu KONTAKT II je podpořit dvoustrannou případně vícestrannou mezinárodní spolupráci institucí zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti základního a aplikovaného výzkumu České republiky s důrazem na spolupráci se státy, které nejsou členy Evropské unie.

Finanční prostředky programu KONTAKT II se použijí na úhradu nákladů spojených s prováděním základního a aplikovaného výzkumu formou společných projektů, kterých se účastní alespoň jedna partnerská výzkumná organizace z každého zúčastněného státu. Účelová podpora se použije pouze pro financování českého účastníka společného projektu (US strana hradí své náklady spojené s účastí na projektu z vlastních zdrojů). Projekty jsou financovány od data uzavření smlouvy či vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na řešení vybraného projektu VaVaI v rámci programu KONTAKT II (LH).

Uchazeči o účelovou podporu z programu KONTAKT II jsou zejména veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další výzkumné subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Uchazečem může být také malý a střední podnik vymezený v části 2.2 písm. a) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), a to zejména ve spolupráci s výzkumnou organizací.

Spolupráce v rámci Dohody o VTS mezi ČR a USA zahrnuje všechny oblasti výzkumu a vývoje, např.:

·         přírodní vědy a matematika

·         technické vědy

·         zdravotnictví a lékařské vědy

·         energetika

·         zemědělství

·         vesmír

·         ochrana životního prostředí a biodiverzita

·         standardizace

·         využívání přírodních zdrojů

·         doprava

·         vědní politika

 


POSTUP PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ VaVaI česko-americké spolupráce v rámci programu KONTAKT II (LH)

 

Kompletní návrhy projektů včetně všech příloh jsou předkládány českým uchazečem na adresu Domu zahraniční spolupráce (dále jen DZS) v listinné podobě a na CD dle pokynů v zadávací dokumentaci.

Součásti předkládaného návrhu projektu:

 

1. NÁVRH PROJEKTU

Popis, cíle, metodika a předpokládané výsledky řešení projektu se uvádějí v češtině, včetně popisu role americké strany, neboť se jedná o žádost o podporu české strany ze Státního rozpočtu ČR.

Pokyny k rozpočtu:

Cestovní náklady české strany v USA jsou určeny na krytí nákladů spojených s pobytem členů českého řešitelského týmu na partnerském pracovišti v USA za účelem provedení nezbytných výzkumných činností nebo konzultací (nejsou určeny pro krytí vzdělávacích pobytů a stáží studentů v USA).
Účast na konferencích v rámci projektu výzkumu a vývoje česko-americké spolupráce je povolena pouze v ČR a v USA. U konferencí v USA musí být cesta spojena s pobytem člena českého řešitelského týmu na pracovišti US partnera.
Osobní náklady - v průběhu řešení projektu není u členů řešitelského týmu povoleno navyšování položky „Mzdy a platy".
Investice v rámci programu KONTAKT II (LH) nejsou povoleny investiční (kapitálové) náklady hrazené z účelové podpory tohoto programu, do uznaných nákladů je lze zahrnout, avšak jejich úhradu je nutné zajistit z vlastních prostředků příjemce či jiných zdrojů.

 

2. POVINNÉ PŘÍLOHY dle zadávací dokumentace

Letter of Intent - dopis amerického partnera dokládající:
• souhlas se spoluprací na projektu,
• roli amerického partnera v projektu a plánované výzkumné práce na americké straně,
• význam spolupráce pro americkou stranu,
• zdroj finančních prostředků na pokrytí amerických nákladů na spolupráci a specifikaci jejich výše v jednotlivých letech projektu.
Dopis musí být podepsán americkým řešitelem a zástupcem jeho instituce (ředitel instituce/vedoucí grantového oddělení/vedoucí katedry). V případě více spolupracujících institucí na americké straně odevzdejte požadovaný „Letter of Intent" za každou instituci.

 

Dle pokynů v zadávací dokumentaci zašlete kompletní přihlášku poštou jako doporučenou zásilku v jednom písemném vyhotovení a na CD na adresu:

AMVIA - Americká vědecká informační agentura
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

 

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 6. září 2013

(otisk poštovního razítka max. ze dne 6. září 2013).

 

Zadávací dokumentaci, harmonogram soutěže, formuláře, čestná prohlášení a další informace k VES14 - Program KONTAKT II (LH) získáte na internetových stránkách MŠMT.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Návrhy projektů v rámci vědecko-technické spolupráce mezi ČR a USA je nutné současně zaslat dle pokynů v zadávací dokumentaci do veřejné soutěže na MŠMT:
„Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích (VES14) - Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH)".