program_logo

European Schoolnet - Projekt SPICE 2009-2011

O projektu

SPICE - Science Pedagogy Innovation Centre for Europe http://spice.eun.org/web/spice

Cílem dvouletého projektu SPICE (2009-2011) je sdílet inovativní výukové metody a materiály v oblasti matematiky a přírodních věd a ověřit jejich přenositelnost do výuky v jiné evropské zemi. 24 učitelů ze 16 evropských zemí si vzájemně na svých žácích vyzkouší příklady výukových hodin svých zahraničních kolegů.

Projekt je realizován v rámci LLP - Comenius Multilateral Project.

Hlavními partnery projektu jsou:

Hlavní cíle projektu:

 • sesbírat 24 příkladů dobré praxe ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů
 • nalézt inovativní a interaktivní výukové metody a materiály, které budou přenositelné napříč Evropou (tutéž výukovou hodinu lze realizovat v Maďarsku, Portugalsku či České republice) a v praxi ověřit jejich přenositelnost

Přínos projektu pro ČR:

 • zatraktivnění výuky matematiky a přírodních věd 
 • prezentace českého školství v zahraničí - výukové metody českých učitelů budou zkoušeny v Evropě
 • inspirace Evropou - české školy se obohatí o nápady evropských kolegů

Expertní panel: 

Součástí projektu je také  panel expertů – pracovníků ministerstev školství či jiných výzkumných a vzdělávacích institucí zúčastněných zemí, kteří si vyměňují zkušenosti v oblasti národních iniciativ podporujících výuku matematiky a přírodních věd.  Experti dále hodnotí přenositlenost vybraných výukových metod a stanovují hodnotící kritéria.

Českou republiku reprezentuje v expeertním panelu Výzkumný ústav pedagogický v Praze (www.vuppraha.cz) - Mgr. Katarína Němčíková.  

Stáhněte si krátkou prezentaci projektu zde!

Výstupy projektu

Evropský projekt SPICE přinese výsledky na dvou rovinách

 • Evropská zpráva mapující národní iniciativy různých evropských zemí zaměřené na podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů
  • První verzi zprávy "Efforts to Increase Students’ Interest in Pursuing Mathematics, Science and Technology Studies and Careers. National Measures taken by 16 of European Schoolnet’s Member Countries" z roku 2010 naleznete zde
  • Aktualizovaná verze zprávy vyjde v listopadu 2011
 • 24 inovativních výukových modulů, které jsou univerzálně využitelné napříč Evropou
  • moduly budou zdarma dostupné od ledna 2012 na portále www.scientix.eu
  • moduly budou obsahovat podrobný metodický materiál pro učitele (plán hodiny, cíle, hodnocení žáků), pracovní listy pro žáky, videa, fotografie 

Zapojení ČR do projektu

 • DZS je hlavním partnerem projektu a koordinuje celý projekt
 • V expertním panelu projektu zastupuje ČR Výzkumný ústav pedagogický v Praze 
 • za ČR se projektu účastní 5 učitelů z 5 škol:

Zúčastněné školy:

Mezinárodní letní škola SPICE

  

Dům zahraničních služeb pořádal ve dnech 26. - 28.8. 2011 v Praze mezinárodní letní školu SPICE, která byla zakončením evropského projektu SPICE a zároveň přehlídkou inovativních a badatelsky orientovaných výukových metod v matematice a přírodovědných předmětech. 

Poslední volný víkend před zahájením školního roku využilo 130 učitelů ze 23 zemí k tomu, aby vzájemně sdíleli výukové metody, které pomáhají zvýšit zájem žáků o tyto předměty a motivovat je k budoucímu uplatnění v technických a přírodovědných oborech.

Víkendová akce, která byla zakončením evropského projektu SPICE, představila současné výukové trendy v matematice, biologii, fyzice a chemii a to s důrazem na využití informačních a komunikačních technologií. Mluvilo se o zapojení dnes již běžných technologií, kterými je například interaktivní tabule, tak o nástrojích, které do školní praxe pronikají zatím pomaleji, jako jsou mobilní telefony, výukové digitální hry nebo GPS navigace. Ve workshopech se účastníci učili pracovat s nejnovějším výukovým softwarem, využívat a sdílet digitální učební materiály, spolupracovat nebo se dále vzdělávat na dálku za pomoci moderních technologií.

Všechny výstupy letní školy i projektu SPICE jsou k dispozici na webové stránce projektu http://spice.eun.org a na portálu Evropské komise SCIENTIX www.scientix.eu , který shromažďuje výstupy projektů v této oblasti, ale zároveň je i komunitním webem pro učitele, odborníky i širší veřejnost.

Zde naleznete tiskovou zprávu o akci.

Průběh projektu

Rok 2010 - přípravná fáze projektu

V roce 2010 proběhla dvě setkání učitelů a expertů zapojených do projektu SPICE - v květnu 2010 v Bruselu a v září 2010 v Lisabonu.

Učitelé na osobních setkáních vybrali kvalitní, inovativní a přenostilené příklady dobré praxe z jednotlivých zemí (celkem 24 příkladů) a následně si vyměnili metodiky výuky těchto příkladů dobré praxe. Předávání metodik probíhalo až do prosince 2010 virtuálně v prostředí Moodle. Od ledna 2011 začali učitelé na svých školách zahraniční příklady dobré praxe zkoušet.

Experti zapojení do projektu SPICE hodnotili v roce 2010 vybrané příklady dobré praxe a jejich přenositelnost,  podíleli se na metodice hodnocení výsledků projektu a také na vzniku evropské studie mapující národní iniciativy v oblasti MST.

Rok 2011 - inovativní výukové metody v praxi 

DZS je jedním ze tří partnerů projektu a z ČR se do projektu zapojilo celkem 5 učitelů. V České republice se od ledna 2011 do dubna 2011 vyzkoušelo celkem 15 zahraničních inovativních výukových metod a celkem 5 českých inovativních příkladů bylo zkoušeno v různých zemích Evropy. 

Hodnocení výstupů projektu  

Výsledky projektu budou hodnoceny na základě dotazníků, které vyplňovali jak žáci, tak učitelé zapojení do projektu. Cílem dotazníků bylo sebrat statistická data o tom, zda inovativní výukové hodiny ze zahraničí obohatily výuku v cílové zemi a podnítily zájem žáků o studium matematiky a přírodních věd. Tyto údaje budou k dispozici na začátku roku 2012. 

Diseminace projektu

Projekt byl prezentován na evropské konferenci Eminent 2010 - více zde. Články o projektu naleznete níže na této webové stránce.

V srpnu 2011 proběhla mezinárodní škola SPICE, na které byl prezentován jak projekt a jeho výstupy, tak další inovativní a badatelsky orientované výukové metody z celé Evropy.

Materiály, dokumenty

Články o projektu: 

 

Projekt SPICE v časopisu Mozaika

 • v dubnovém čísle časopisu Mozaika naleznete článek o projektu SPICE (strana 7)