program_logo

European Schoolnet - Evropské studie o ICT a MST

  

 

Evropská komise, Joint Research Centre - Institute for Prospective Technological Studies, vydává studii Overview and Analysis of 1:1 Learning Initiatives in Europe o inciativách evropských zemí, které podporují zavádějí konceptu 1:1 do výuky. 

Koncept 1:1 je založen na tom, že každý žák má ve výuce k dispozici přístoj, který využívá jako učební nástroj. Nejčastěji se jedná o tablet či netbook.  

Studii pro EK zpracovala organizace European Schoolnet (www.eun.org) a je ke stažení zde .

 

 

 

Survey of Schools: ICT in Education

  

Celoevropský on-line průzkum o využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v oblasti vzdělávání, který se zaměřoval na žáky, učitele i ředitele základních a středních škol.

  • Realizován od ledna 2011 - května 2012 ve 27 zemí Evropy
  • Průzkum byl iniciován a financován Generálním ředitelstvím Evropské komise pro informační společnost a média.
  • Průzkum prováděla organizace European Schoolnet a univerzita v Lutychu.
  • V ČR se ho zúčastnilo 544 škol, 7602 žáků, 1139 učitelů a 376 ředitelů
  • V ČR průzkum koordinoval Dům zahraničních služeb

Výsledky průzkumu zveřejnila Evropská komise v dubnu 2013 a na stránkách EK naleznete celoevropské výsledky i zprávy jednotlivých zemí včetně dat ke stažení.

Zpráva o stavu ICT v České republice v českém překladu ke stažení zde .

Dům zahraničních služeb představil výsledky průzkumu na 9. Národní konferenci eTwinning v Olomouci. Prezentace ke stažení zde.

Insight Country Reports

  

Organizace EUN vytváří každý rok tzv. Insight Country Reports - každoroční zprávy o stavu ICT ve vzdělávání (Insight Country Reports) jednotlivých členských zemí EUN. Studie podávají přehled o oblasti ICT ve vzdělávání v jednotlivých zemích zapojených do sítě EUN. DZS ve spolupráci s externími odborníky tyto zprávy vytváří od roku 2009.

Zpráva se soustřeďuje na tyto klíčové oblasti: The education context - ICT policies - ICT in the curriculum - Digital learning resources - Teacher education for ICT

Všechny zprávy za všechny země k přečtení a stažení zde, je možno vyhledávat dle zemí.  

Netbooky do škol

 

Pilotní projekt společnosti Acer a organizace European Schoolnet zaměřený na využití netbooků ve vzdělávacím procesu skončil a vydal závěrečnou studii.  

Cílem projektu bylo pochopit a dokumentovat, jakým způsobem studenti a učitelé využívají netbooky v různých vzdělávacích kontextech. Tento významný evropský výzkumný projekt rovněž ukázal některé trendy, zvyklosti a skutečnosti důležité pro učitele a ředitele škol. Výsledky projektu dále poskytnou informace ministerstvům o postupech zjištěných ve školách a pomohou jim stanovit budoucí strategie v této konkrétní oblasti.

Studie je k dispozici i v češtině - ke stažení zde.  

Chcete vědět více o využití netbooků ve školách? 

Evropská studie Netbooks on the rise. European overview of national laptop and netbook initiatives in schools. mapuje iniciativy jednotlivých evropských zemí, které podporují zapojení netbooků do výuky. Ve studii je zastoupena i ČR, studie je ke stažení zde.

Projekt Spice: Jak okořenit výuku přírodních věd a matematiky novými metodami od zahraničních kolegů

Autoři: B. Schwarzenbacher, A. Gras-Velazquez, B. Grečnerova, E. Gerard & A. Paiva

Vydal: European Schoolnet 2011

Český překlad vydal Dům zahraničních služeb 

Publikace shrnuje výsledky evropského projektu SPICE zaměřeného na inovativní, především badatelsky orientovanou výuku, matematiky a přírodovědných předmětů. Postoj žáků vůči přírodním vědám je v mnoha případech stále negativní, přírodovědné předměty považují za nudné a nezajímavé. Výukové moduly postavené na badatelském způsobu učení se snaží vzbudit zájem žáků o nejrůznější vědecká témata, umožnit jim uvědomit si souvislosti mezi vědou a běžným životem a problémy zkoumat a zabývat se jimi samostatně.Skupina 24 učitelů působících v 15 zemích vybrala 24 příkladů dobré praxe v oblasti výuky matematiky a přírodních věd a otestovala tyto výukové moduly ve školním roce 2010–2011  ve své výuce 41 učitelů na přibližně 2 000 žácích.

Publikace popisuje inovativní výukové moduly i samotnou práci učitelů během projektu, jejich postřehy a zážitky. V neposlední řadě studie shrnuje dopady projektu na zúčastněné žáky a jejich motivaci pro studium těchto předmětů. Projekt SPICE je příkladem, jak mohou učitelé z celé Evropy úspěšně spolupracovat a učit se od sebe navzájem.

Publikace v češtině ke stažení zde.

Publikace v angličtině ke stažení zde.

Jak podpořit zájem žáků o studium a zaměstnání v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky. Národní iniciativy v 21 členských zemí sítě European Schoolnet.

  

Autoři: Caroline Kearney

Vydal European Schoolnet 2011

Český překlad vydal Dům zahraničních služeb 

Tato srovnávací analýza vznikla jako součást projektu Spice, jenž organizace European Schoolnet (EUN) koordinuje a v němž byl partnerem i Dům zahraničních služeb. Publikace analyzuje nejnovějších klíčové národní iniciativy, politické kroky a reformy v oblasti vzdělávání přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) v 21 evropských zemích. Tato zpráva sestává z následujících sedmi oddílů: globální národní strategie STEM, střediska pro zlepšování kvality výuky STEM, učení založené na kurikulární reformě a výzkumu, zlepšování odborné přípravy a profesního růstu učitelů STEM, poradenství pro studenty ohledně zaměstnání v oboru STEM, navyšování podílu žen na zaměstnáních v oboru STEM a konečně úloha technologií v programu STEM.  

Zpráva ukazuje, že klíčem k zvýšení zájmu mladých lidí o studium a profesní uplatnění v oblasti STEM jsou dvě podmínky: rozvoj kurikula a účinných a zajímavých učebních metod, a dále zdokonalení dalšího vzdělání a profesního rozvoje učitelů. 

Publikace v češtině bude ke stažení v nejbližších dnech.

Publikace v angličtině ke stažení zde.

Evropská srovnávací zpráva o počítačové gramotnosti žáků i učitelů 2010

Evropská zpráva Curriculum Review Report (plný název Review of National Curricula and Assessing Digital Competence for Students and Teachers: Findings from 7 Countries.) je výsledkem práce mezinárodní pracovní skupiny Digital Competence Working Group, jejímž členem je i Česká republika zastoupená Domem zahraničních služeb.

Zpráva srovnává, jak jsou digitální kompetence definovány a začleněny do národních učebních plánu základních a středních škol v jednotlivých zemích. Dále se zabývá hodnocením počítačové gramotnosti žáků, studentů učitelství i samotných učitelů.

Zpráva také obsahuje několik národních příkladů dobré praxe, a to včetně popisu českého národního metodické portálu www.rvp.cz .   

Zprávu zpracoval Dům zahraničních služeb ve spolupráci s externím spolupracovníkem Ing. Bořivojem Brdičkou Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Případové studie o využívání interaktivních tabulí 2009

V roce 2009 bylo součastí činnosti evropské pracovní skupiny Interactive Whiteboard Working Group mapování situace ve využívání interaktivních tabulí případové studie 9 zemí, mezi nimiž byla i Česká republika. Cílem těchto studií bylo zvýraznit příklady dobré praxe ve využívání IWB.

  • Anglickou verzi této zprávy najdete zde
  • Českou verzi zprávy naleznete zde - jedná se upravenou a zkrácenou verzi. 
  • Případové studie dalších 8 zemí jsou k dispozici zde, zde také naleznete souhrn hlavních zjištění, které studie přinesly.

Více o činnosti této pracovní skupiny najdete na našich stánkách, nebo přímo na stránkách této skupiny (v angličtině).

Vliv moderních technologií na výuku na ZŠ 2009

Základní informace: 

Cílem projektu STEPS (Study of the impact of TEchnology on Primary Schools, 2008 - 2009) bylo zmapovat a porovnat dopad využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) na evropských základních školách. Garanty projektu STEPS, do kterého se zapojilo 27 států EU a současně též Norsko, Lichtenštejnsko a Island,  byla organizace European Schoolnet (EUN) a společnost Empirica Gesellschaft für Kommunikations-und Technologieforschung mbH. Koordinaci šetření na národní úrovni zaštítil Dům zahraničních služeb. Koordinátorem projektu STEPS za ČR byl Mgr. Daniel Tocháček - dtochacek@gmail.com.

Závěrečná zprávu projektu je zdeČlánek Daniela Tocháčka o výsledích a doporučeních průzkumu si můžete přečíst zde.