program_logo

European Schoolnet - Příklady dobré praxe v IT

Girls in IT Day 27.4. 2012

27. 4. 2012 se v Praze uskutečnil Girl in IT Day, který ukázal mladým dívkám, že i ony mohou uspět v oblasti IT. Organizátorem byla společnost Cisco Systems a akce se zúčastnilo 12 dívek ze 4 základních škol v doporovodu svých pedagogů. Celosvětová akce dokazuje, že obor informačních a komunikačních technologií nabízí možnosti i ženám.

V rámci Girl in IT Day měly dívky možnost vyzkoušet různé technologie, ale také se osobně setkat s ženami, které v oboru dosáhly velkého uznání. V další části dne se dívky naučily převod čísel z desítkové soustavy do soustavy binární. Nové znalosti si procvičily pomocí hry BINÁRNÍ TETRIS. Podrobnější informace o průběhu akce naleznete na webu ZŠ Touškov, která se akce účasnila. Zde se také můžete přečíst názory dívek na přínos akce.

Testy počítačové gramotnosti ECDL

Koncept ECDL – European Computer Driving Licence (v mimoevropských zemích označován jako ICDL – International Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba stanovit objektivní minimum znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení (především na trhu práce) úspěšně a efektivně využívat.

ECDL je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu "Počítačová (digitální) gramotnost" a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

Princip ECDL spočívá v praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. ECDL testy nejsou prováděny přes internet, ale v pečlivě připravených akreditovaných počítačových učebnách pod odborným dozorem a jsou hodnoceny akreditovanými testery podle mezinárodních pravidel. Hlavními příčinami celosvětového rozšíření testů ECDL je zejména jejich mezinárodní standardizace, organizačně a procesně zajištěná objektivita a nezávislost na výrobcích výpočetní techniky nebo programového vybavení, na kterém jsou testy prováděny. Díky výše uvedeným faktorům jsou výsledky testů ECDL vnímány jako důvěryhodný a objektivní zdroj informací především o praktických počítačových dovednostech testovaných osob a jsou využívány mnoha školami, institucemi i zaměstnavateli po celém světě.

Více informací najdete na www.ecdl.cz. Leták ke stažení zde. Informační leták pro střední školy ke stažení zde.

Portál Generace Y

Webové stránky Generace Y jsou určeny všem zájemcům o technické a přírodovědné obory. Snaží se zábavnou, originální a srozumitelnou formou přinášet novinky a informace ze světa vědy, techniky a přírodovědy.

Cílem projektu je popularizovat tyto obory pro zájemce o studium a všechny ostatní fanoušky. Reaguje tak na stále zřetelnější celoevropský nedostatek technicky a přírodovědně orientovaných odborníků. Webové stránky Generace Y se zaměřují také na samotné vysoké školy, které cítí potřebu změnit přístup k potenciálním uchazečům o studium. Poskytuje jim pomoc při vytváření jejich koncepcí marketingové komunikace na podporu oborů tak, aby obstály v tržním, konkurenčním prostředí.

Podívejte se na roadshow Michaela Londesborougha po školách zde.

Projekt Generace Y (www.generacey.cz) vznikl v rámci Individuálního projektu národního  Podpora technických a přírodovědných oborů, který v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Get Online Week 26.3. - 30.3. 2012

Get Online Week (GOW) 2012 je kampaň k minimalizaci digitálního vyloučení. Letos proběhne v posledním březnovém týdnu (26.-30. března) v evropských telecentrech: místech veřejného připojení k internetu, knihovnách, vzdělávacích a neziskových organizacích.

Kampaň organizuje sdružení Telecentre-Europe AISBL s podporou Evropské komise a řadou mezinárodních společností, včetně UPC/Liberty Global, European Broadcasting Union a Telecentre.org.

Get online week 2012 pomůže lidem připojit se k internetu, získat nové důležité komunikační dovednosti a obohatit svůj život. Propojí 5000 telecenter v nejméně 50 zemích Evropy, Euroazie a Afriky, kde osloví nejméně 200 000 lidí. Telecentra letos využijí nové výukové online nástroje zaměřené na témata mezigenerační výměny znalostí, zaměstnatelnost mladých lidí, aktivní stárnutí, občanská angažovanost, sociální práce a ženy v komunikačních technologiích (ICT).

V České republice koordinuje národní kampaň Agentura pro evropské projekty & management (EPMA), realizátorem je Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). Cílem kampaně je přispět k osvětě a zvyšování online dovedností ve výše uvedených oblastech.

Zapojte se také Vy!

Na www.getonline.cz budete během března moci:

 • Zapojit se do dotazníkové soutěže o zajímavé ceny zaměřené na mezigenerační dialog v oblasti online komunikace, aktivní stárnutí a nové formy sociální práce.
 • Dozvědět se více o aktivitách probíhajících v rámci týdne GOW 2012.
 • Dozvědět se více o paralelně probíhající kampani online dovedností – eSkills week.
 • Seznámit se s organizátory týdne GOW 2012 a jimi nabízenými souvisejícími službami a výukovými programy.
 • Vyzkoušet si celoevropský nástroj k hodnocení schopností mladých pro zaměstnání v oblasti ICT.

Více na www.getonline.cz

Inovacentrum ČVUT v Praze

Inovacentrum ČVUT v Praze

Univerzitní centrum ČVUT spolupráce s průmyslem, které poskytuje služby všem, kteří chtějí zvýšit svou konkurenceschopnost a k inovaci výroby, provozu nebo služeb využít odbornosti expertů z nejstarší a nejprestižnější české technické univerzity.

Inovacentrum ČVUT provozuje první akademické certifikační centrum Prometric a Pearson VUE a Podnikatelský inkubátor.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

                                                    

Podpora rozvoje ICT dovedností jako nezbytného předpokladu uplatnění se na trhu práce

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti a na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti s cílem „zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.“ Tohoto cíle chce dosáhnout zvýšením adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, zlepšením přístupu k zaměstnání a prevencí nezaměstnanosti, posílením integrace sociálně vyloučených osob a podporou rovných příležitostí, posilováním efektivnosti veřejné správy a zintenzivněním mezinárodní spolupráce v uvedených oblastech. Především první tři oblasti v sobě zahrnují rozvoj dovedností nezbytných pro uplatnění na pracovním trhu, a to jak rozvoj odborných dovedností, potřebných pro konkrétní výkon zaměstnání, tak i rozvoj obecných, tzv. klíčových dovedností. Mezi nimi jsou na předním místě ICT dovednosti, které se kvůli neustále rostoucím nárokům na počítačovou gramotnost  staly nezbytným předpokladem pro většinu kvalifikovaných pracovních míst.

V současné době proto probíhají napříč celým programem projekty, jejichž součástí je i rozvoj ICT dovedností. Pro představu, v jak velkém rozsahu jsou ICT dovednosti podporovány, uvádíme finanční podporu těchto projektů. Projekty zaměřené na zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků jsou aktuálně za 3887 milionů Kč, projekty zaměřené na zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků za 69 milionů Kč, projekty zaměřené na posílení aktivních politik zaměstnanosti za 1543 milionů Kč, projekty zaměřené na podporu sociální integrace a sociálních služeb za 2959 milionů Kč, projekty zaměřené na podporu sociální integrace příslušníků romských lokalit za 269 milionů Kč, projekty zaměřené na integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce za 181 milionů Kč a projekty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života za 115 milionů Kč.

Řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Řídící orgán tak reaguje na potřeby současné ekonomiky, na její dynamické trhy, strukturální změny a nové obchodní modely. Jde o to umožnit podnikatelům i pracovníkům přizpůsobovat se těmto změnám, a to právě prostřednictvím podpory rozvoje jejich znalostí a dovedností.

Zpráva o realizaci vzdělávacích kurzů v oblasti ICT na odboru č. 81 Ministerstva práce a sociálních věcí k přečtení zde.

Projekt Škola za školou

 • Škola za školou je internetová vzdělávací služba pro školy i jednotlivce
 • Je určena pro žáky a studenty od 5. třídy po maturitu, včetně přípravy na přijímací zkoušky na VŠ
 •  Škola za školou obsahuje více než 50.000 2-10minutových cvičení přehledně rozdělených podle jednotlivých ročníků, předmětů a učebnic
 • Zahrnuje žákovský a učitelský modul¨
 • Kromě zpracovaných učebnic zahrnuje i encyklopedie a lexikon
 • Sekce „Učíme se navzájem“ dává učitelům příležitost vytvářet si vlastní výukové jednotky a zasílat je svým žákům nebo je zveřejnit a sdílet s ostatními školami
 • více informací o Škole za školou najdete na www.zaskolou.cz

Centre for Modern Education

 • eLearningová společnost, která kreativním způsobem využívá informační technologie ve vzdělávání
 • projekty zaměřené na rozvoj IT
 • více informací na http://www.cfme.net/onas/

Projekt Vzdělání 21

Projekt VZDĚLÁNÍ21 ověřuje možnosti zapojení moderních technologií do výuky na základních školách v České republice. Společná iniciativa firem AV MEDIA, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft a Nakladatelství Fraus vznikla s cílem propojit nové technologie s kvalitním vzdělávacím obsahem. Společnou snahou je využít trendu digitalizace a poskytnout školám ucelenou koncepci výuky postavenou na kvalitním vzdělávacím obsahu v propojení s moderními, interaktivními technologiemi. V projektu VZDĚLÁNÍ21 se vyvíjí možnost skutečně plnohodnotného využití moderních nástrojů pro učitele i žáky základních a středních škol. Cílem je vznik modelové platformy ověřené v praxi, která by mohla být poskytnuta českým školám. Celkem jsou v projektu zapojeny tyto školy: Základní škola Praha-Kunratice, Základní škola T. G. Masaryka Česká Kamenice, Základní škola L. Kuby z Českých Budějovic, Základní škola Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě, Základní škola Mládeže ze Znojma, 10. ZŠ Plzeň. Projekt sleduje po celou dobu jeho čtyřleté realizace odborný garant, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Poznatky z pozorování výuky a výsledky testování odborného garanta se průběžně hodnotí a na závěr každého školního roku jsou shrnuty ve výroční zprávě (viz www.vzdelani21.cz).