program_logo

AKTION - Stipendia pro tandemové zpracování disertační práce

na akademický rok 2014/2015

Tato stipendia jsou určena pro minimálně jednoho PG studenta některé z českých veřejných vysokých škol a jednoho PG studenta některé z rakouských státních, pedagogických a odborných vysokých škol za účelem zpracování doktorské práce na stejné nebo velmi podobné téma. O stipendium se mohou ucházet studenti ve věku do 35 let (narozen/a 1. října 1979 nebo po 1. říjnu 1979), kteří jsou zapsáni k řádnému studiu doktorského studijního programu
(i externímu). Uchazeč musí být občanem jednoho ze států  Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, příp. Švýcarska. Stipendium může být  v délce 1-5 měsíců v jednom akademickém roce, školitelé max. 10 dní každý semestr. Celková délka projektu může činit až dva roky. 

Žádost se zasílá jednatelství Aktion na formuláři návrh projektu programu AKTION (partneři projektu na str. 1 jsou školitelé obou studentů) doplněná o žádost o stipendium obou studentů, která se podává on-line v rakouském systému AH-Plus:

Termín pro podání žádosti: 15.4. 2014, 23:59:59

Pro náhled do formuláře žádosti u Vámi zvoleného stipendia kliknete na ikonku náhledu - Vorschau für Antrag öffnen/Open preview for application -  vpravo vedle "Bewerben/Create an application", pro vyplňování žádosti na ikonku vlevo - Online Antrag stellen/Create an application.

Registraci do systému lze provést na desktopu vlevo pod Member Login a dále Anmelden/Login a Hier registrieren/register here nebo až na počátku vyplňování formuláře žádosti.

K žádosti se dále přikládá (vše pouze 1x):

 • krátké shrnutí doktorských prací obou studentů
 • téma a obsah disertační práce včetně zodpovězení následujících otázek:
  Proč chcete v tandemu s kolegou z Rakouska psát Vaši disertační práci? V čem spatřujete synergické efekty této formy spolupráce? Jak si představujete, že budete komunikovat s Vaším kolegou z Rakouska a oběma školiteli? Jak a kde (knihovny , archivy, instituty apod.) chcete Váš záměr uskutečnit, které vědecké metody chcete použít? Jaké pracovní kroky plánujete k dosažení vědeckého cíle? Které přípravné práce byly vykonány, aby byla umožněna dobrá komunikace v rámci sítě spolupráce? Ke kterým konkrétním účelům využijete Váš stipendijní pobyt v Rakousku?
 • podrobný plán spolupráce včetně časového plánu
 • finanční plán
 • rakouský student doloží znalost češtiny nebo dodá potvrzení českého školitele o tom, že příslušný záměr je možné uskutečnit v jiném jazyce
 • podrobné zdůvodnění českého i rakouského školitele
  P
  ro potřeby výběrového řízení není třeba překlady dokumentů nechat úředně ověřovat!
 • Uchazeč z ČR k žádosti o stipendium přikládá také: evidenční formulář uchazeče o stipendium programu AKTION ČR - Rakousko v češtině; formulář bude akceptován pouze tehdy, pokud bude opatřen razítkem a podpisem pracovníka zahraničního oddělení, příp. studijního oddělení domácí VŠ v ČR. Formulář ke stažení naleznete zde

Za podanou je považována pouze ta žádost, která byla odeslána klikem na ikonu "Antrag einreichen"/"application submitting" (o úspěšném podání žádosti bude uchazeč vyrozumněn prostřednictvím automaticky vygenerovaného emailu). Návrh projektu včetně kopií obou žádostí o stipendium a včetně výše uvedeného evidenčního formuláře uchazeče o stipendium zašlete na adresu programu AKTION - DZS, AKTION ČR - Rakousko, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 (přijímají se žádosti s poštovním razítkem nejpozději k příslušnému termínu pro podávání žádosti).

Kromě stipendií a pobytových nákladů pro školitele je možné žádat o prostředky na další náklady (materiálové náklady, kopírování, odborná literatura, cestovné pro získání podkladů apod.) v celkové výši do 60.000 Kč pro českého a 5.000 Euro pro rakouského studenta na celý projekt - až 2 roky. Pro jejich použití a vyúčtování platí stejné zásady jako pro ostatní aktivity v rámci projektů programu AKTION. Nevyčerpaná stipendia není možné převádět na krytí dalších nákladů.

Po ukončení každého semestru je třeba předložit dílčí zprávu, ve které budou konkretizovány plánované pobyty v dalším semestru. Po dokončení disertace je třeba texty prací předat ve formátu PDF jednatelství AKTION, rovněž krátké dvoustránkové shrnutí v němčině a češtině.

Návrhy projektů sítí spolupráce posuzuje řídící grémium programu AKTION.

Měsíční stipendium při pobytech v Rakousku činí 940 €. Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje ubytování v ceně 220 - 470 € (na základě elektronického vyplnění Vašeho požadavku, za poplatek 18 € ).

Stipendisté z České republiky jsou v Rakousku osvobozeni od poplatku za studium.

Informace o rakouských univerzitách: http://www.studienwahl.at/
Informace o stipendiích v Rakousku:
http://www.grants.at/
                                                           http://www.oead.at/

Úřední hodiny: AKTION út a pá 9:00 - 12:00, st a čt 13:00 - 16:00
                       případně podatelna - denně od 9:00 - 15:00 hod.