program_logo

AKTION - Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia

na akademický rok 2014/2015

Stipendium je určeno pro pobyty v Rakousku a to na státních univerzitách a odborných vysokých školách (které jsou v převážné míře financovány rakouským Spolkovým ministerstvem pro vědu a výzkum) a na pedagogických vysokých školách a to pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v délce 1 - 5 měsíců (výjimka platí pro studenty lékařských oborů v magisterských programech, kteří nezpracovávají diplomovou práci) nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu v délce max. 3 měsíce pro akademické pracovníky. O stipendium se mohou ucházet studenti a akademičtí pracovníci ve věku do 35 let (narozen/a 1. října 1979 nebo po 1. říjnu 1979) všech vědeckých oborů českých veřejných vysokých škol (občané EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska). Stipendium je možné obdržet pouze 1x během pregraduálního a 1x během postgraduálního studia a nelze je prodloužit. Studenti musí být v době podání žádosti nejméně v 1. semestru magisterského studia.

Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny (každopádně uvedeno téma vědecké práce včetně jejího obsahu), uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ kde chtějí pobyt uskutečnit (Příslib přijetí v. níže) a musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny).

Termíny pro podávání žádostí: 

 15. 3. 2014, 23:59 hod.   na zimní semestr r. 2014/2015
 31. 10. 2014, 23:59 hod.  na letní semestr  r. 2015
( akad. rok v Rakousku -  ZS: 1.10.2014 - 31.1.2015, LS: 1.3. - 30.6. 2015)
Doporučujeme plánovat pobyt na celé kalendářní měsíce - v opačném případě je třeba zaplatit ubytování za všechny příslušné kalendářní měsíce.

Formulář Žádosti o stipendium je k dispozici na webové adrese:  www.scholarships.at

( cca 3 měsíce před termínem pro podávání žádosti )

Pro náhled do formuláře žádosti kliknete na ikonku náhledu - Vorschau für Antrag öffnen/Open preview for application -  vpravo vedle "Bewerben/Create an application",  pro vyplňování žádosti na ikonku vlevo - Online Antrag stellen/Create an application.

Registraci do systému lze provést na desktopu vlevo pod Member Login a dále Anmelden/Login a Hier registrieren/register here nebo až na počátku vyplňování formuláře žádosti.

Žádost se vyplňuje německy nebo anglicky včetně všech příloh. Součástí žádosti jsou také následující přílohy, které se k žádosti připojí naskenované pod "Uploads":

  • příslib přijetí rakouského vysokoškolského pedagoga, u něhož uchazeč hodlá studovat ("Betreuugszusage"), který si uchazeč zajistí individuálně, viz web. stránka Informace o rakouských univerzitách (je možno zajistit více než jeden); pokud do termínu podání žádosti není příslib k dispozici, připojí se k žádosti korespondence s pedagogem hostitelské VŠ a příslib zašle co nejdříve na adresu DZS.
  • doporučení od dvou různých pedagogů české VŠ ("Empfehlungsschreiben"); studenti lékařských oborů v magisterských programech musí přiložit ještě potvrzení od vedoucího příslušného ústavu/kliniky, že budou s velkou pravděpodobností pokračovat ve vědecké dráze.
  • přehled klasifikovaných studijních výsledků za celou neukončenou etapu terciárního vzdělávání potvrzený studijním oddělením fakulty buď v němčině, nebo v češtině s překladem do nj/aj (ne kopie indexu); za ukončenou etapu kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s překladem do němčiny/aj nebo DIPLOMA SUPPLEMENT; PG studenti, kteří nesložili v PG studiu žádnou zkoušku, dodají doklad "Potvrzení o studiu" s překladem do nj/aj.

    Pro potřeby výběrového řízení není třeba překlady dokumentů nechat úředně ověřovat!


    Formuláře Betreuungszusage a Empfehlungsschreiben jsou k dispozici zde a také u elektronického formuláře Žádosti o stipendium pod inkokami Pdf vlevo nahoře (avšak pouze po aktivaci vypsání stipendia, tj. cca 3 měsíce před termínem pro podávání žádosti). Tyto formuláře je třeba zaslat spolu s životopisem a Vaším studijním záměrem příslušným pedagogům k vyplnění a poté naskenovat k žádosti.
     
  • K žádosti o stipendium se přikládá také Evidenční formulář uchazeče o stipendium programu AKTION ČR - Rakousko v češtině; v případě studentů bude formulář akceptován pouze tehdy, pokud bude opatřen razítkem a podpisem pracovníka zahraničního oddělení, příp. studijního oddělení domácí VŠ v ČR. Formulář ke stažení naleznete zde


Za podanou je považována pouze ta žádost, která byla odeslána klikem na ikonu "Antrag einreichen"/"application submitting"
(o úspěšném podání žádosti bude uchazeč vyrozumněn prostřednictvím automaticky vygenerovaného emailu). Kompletně vyplněnou on-line žádost prosím vytiskněte včetně příloh (pomocí ikonky pdf vlevo nahoře) a zašlete spolu s výše uvedeným evidenčním formulářem uchazeče o stipendium na adresu programu AKTION v Praze - DZS, AKTION ČR - Rakousko, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 (přijímají se žádosti s poštovním razítkem nejpozději k příslušnému termínu pro podávání žádosti).

Výběrové řízení proběhne na základě předložených dokladů do konce dubna a do poloviny prosince 2014. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách programu. Výběr provádí odborná česko-rakouská komise (složená ze zástupců ministerstev školství a univerzit obou zemí) na základě kvality podaných návrhů a dle rozsahu prostředků, které budou k dispozici.
Na stipendium není právní nárok.
Rozhodnutí komise je konečné a nebude jednotlivě zdůvodňováno. Zpráva o výsledku výběrového řízení bude uchazečům zaslána formou sdělení. Definitivní rozhodnutí o přijetí vybraného uchazeče na rakouskou univerzitu přísluší rakouské straně.

Měsíční stipendium při pobytech v Rakousku činí: 
940 € pro studenty
1.040 € pro VŠ učitele.

Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje ubytování v ceně 220 - 470 € (na základě elektronického vyplnění Vašeho požadavku, za poplatek 18 € ).

Stipendisté z České republiky jsou v Rakousku osvobozeni od poplatku za studium.

Informace o rakouských univerzitách: http://www.studienwahl.at/
Informace o stipendiích v Rakousku:
http://www.grants.at/
                                                           http://www.oead.at/

Úřední hodiny: AKTION út a pá 9:00 - 12:00, st a čt 13:00 - 16:00
                       případně podatelna - denně od 9:00 - 15:00 hod.