program_logo

AKTION - Vyúčtování a ukončení projektů spolupráce

  1. Použití přiznaných finančních prostředků se řídí zákony a předpisy platnými v ČR a Rakousku, dále sazbami a směrnicemi uvedenými v Pokynech ... pod bodem 9. Schválené korunové částky je možné využít pouze do konce každého kalendářního roku. Pokud to není možné, informujte, prosím, okamžitě pražské jednatelství, aby mohl být domluven potřebný postup.
  2. Jestliže projekt, příp. jeho část, nemůže být realizován, je třeba tuto skutečnost včetně udání důvodů a nevyčerpaných částek okamžitě sdělit Jednatelství AKTION.
  3. Pokud jsou schváleny prostředky na vydání publikace jako výsledek projektu, bude v ní uvedeno logo programu AKTION (elektronická verze viz webové stránky: www.dzs.cz ) a dodatek: Financováno z prostředků programu AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání. Jeden výtisk prosíme zaslat spolu se závěrečnou zprávou.
  4. Během jednoho měsíce po ukončení projektu spolupráce předloží partneři projektu jednatelství AKTION společnou závěrečnou zprávu v němčině či angličtině (max. třístránkový text poštou, zároveň mailem), ve které uvedou uskutečněné aktivity (včetně jmen účastníků a počtu českých i rakouských účastníků projektu s rozdělením na studenty a vědce), dosažené výsledky (včetně publikací), zhodnotí průběh a přínos uskutečněné spolupráce (dle možností prosíme o dodaní fotografií v elektronické podobě). Při výukových aktivitách musí být uveden počet udělených ECTS bodů a dodána kopie uděleného osvědčení. Závěrečná zpráva může být navíc předložena také v češtině.
  5. Během jednoho měsíce po ukončení projektu spolupráce vyúčtuje rakouský řešitel projektu z univerzitních vzdělávacích institucí schválené Euro-částky u příslušné regionální kanceláře OeAD-GmbH. Ta pak zasílá kopii výplatní listiny Jednatelství programu AKTION. Originály účetních dokladů zůstávají u OeAD-GmbH. Rakouští řešitelé projektů z neuniverzitních institucí zasílají  vyúčtování i s originály účetních dokladů jednatelství AKTION (na vyžádání se po označení zasílají zpět). Poslední třetina schválených nákladů se poskytuje teprve na základě dodání řádného vyúčtování. Nevyčerpaná částka se převádí zpět na konto OeAD-GmbH (č.ú. 01220160, BLZ 20111) a její výše a termín převodu se uvede ve vyúčtování. Přitom je třeba respektovat příslušné směrnice .
  6. Během jednoho měsíce po ukončení projektu spolupráce zašle český řešitel projektu vyúčtování schválené korunové částky resp. přehled výdajů - uveďte, prosím, jména osob, instituci, termíny, jednotkové sazby apod.(včetně přehledu výdajů od ekonomického oddělení s podpisem zodpovědného pracovníka EO) na adresu jednatelství programu AKTION. Originály účetních dokladů zůstávají na ekonomickém oddělení příslušné fakulty nebo vzdělávací instituce, na vyžádání jsou předloženy jednatelství AKTION ke kontrole. Nevyčerpaná částka bude uvedena ve vyúčtování a koncem roku bude včas (nejpozději dle pokynů MŠMT) vrácena.