program_logo

AKTION - Pokyny pro sestavení návrhů projektů, včetně jejich financování a ukončení

Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu
(elektronicky i poštou - nejpozději s poštovním razítkem příslušného termínu)

1. Oprávněné instituce pro podávání společných návrhů projektů:

V Rakousku:

a) státní univerzity a odborné vysoké školy , které jsou v převážné míře
    financovány rakouským Spolkovým ministerstvem pro vědu a výzkum
b) pedagogické vysoké školy
c)
archivy, knihovny, muzea, příp. některé jiné instituce, pokud je využití jejich inventářů,  příp. vědeckého potenciálu nezbytné pro realizaci projektu (pouze ve spojení s institucí uvedenou pod bodem 1.a) nebo 1.b))

V České republice:
- veřejné vysoké školy
dle přílohy 1. zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

2. Oprávnění předkladatelé návrhů projektů:

            Návrhy projektů mohou předkládat pouze zaměstnanci vzdělávacích institucí uvedených pod bodem 1.

            Program AKTION Česká republika - Rakousko podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku.

3. Podporované aktivity:

            Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost.

1.      Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

2.      akademická výměna za účelem společného zpracování disertační práce tzv. Dissertationsnetzwerke;

3.      společné studentské vědecké akce jako např. semináře;

4.      společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, kongresy, odborná zasedání a semináře;

5.      projekty, které slouží k trvalé spolupráci;

6.      přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;

7.      výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;

8.      finanční podpora publikování výstupů z projektů v mezinárodních časopisech, rovněž vydávání výsledků projektů spolupráce, jako např. učebnic, sborníků, výstav apod.

9.      vědecké studentské exkurze, přičemž studenti hostitelské země se musejí podílet na společných výukových aktivitách;

10.  letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;

11.  letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;

12.  akademická výměna za účelem realizace vědeckých projektů a spolupráce s bilaterální tématikou;

13.  vzdělávací akce budou podporovány jen za podmínky, že budou vystaveny diplomy s uvedením počtu ECTS-bodů platné pro akademickou sféru.

4. Nepodporované aktivity:

 1. Účast jednotlivých vědců na mezinárodních nebo národních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních a podobných akcích.
 2. Náklady na sepsání, korektury, tisk a prodej tiskovin (výjimky viz bod 3.8.).
 3. Pořizování přístrojů.
 4. Náklady na režii - správní a telefonní poplatky, kopírování apod. (s výjimkou letních kolegií).
 5. Aktivity, pro které chybí příslušným institucím nutná infrastruktura (přístroje, personál, místnosti).
 6. Exkurze studentů, příp. vysokoškolských pedagogů do partnerské země, aniž by jejich podstatnou náplní byly společné výzkumné či pedagogické aktivity s partnerskou institucí.

5. Formální pokyny pro sestavení návrhu projektu:

5.a). Zvláštní ustanovení pro návrhy projektů:

1.      Převzaty budou jen takové typy nákladů, které slouží ku prospěchu obou partnerů projektu.

2.      Víceleté projekty mohou být vzhledem k omezeným prostředkům programu AKTION podporovány jen ve zvlášť zdůvodněných případech. Podpora bude schválena nejdříve na jeden rok trvání. Prodloužení je možné maximálně 2 x a to jen na základě předložení aktualizovaného návrhu projektu včetně podrobné zprávy o dosavadní realizaci projektu a vyúčtování.

3.      Žádosti o podporu na cestovní a pobytové náklady v souvislosti s výzkumnými projekty, které mají těžiště v přírodních a technických vědách, se podávají přednostně u programu Vědecko-technické spolupráce mezi ČR a Rakouskem.

4.      Spotřební materiál musí být v zásadě poskytnut spolupracujícími institucemi. V případě žádosti u programu AKTION je třeba finanční požadavky na spotřební materiál vždy podrobně zdůvodnit.

5.      Náklady na mzdy se s výjimkou stipendií a honorářů nehradí.

6.      Cestovní a pobytové náklady musí být úsporně kalkulovány.

7.      Při exkurzích je vyžadována minimálně 30 % spoluúčast studentů na nákladech na dopravu.

5. b) Návrh projektu

Třístránkový formulář Návrh projektu vyplňte prosím korektně německy nebo anglicky. Název projektu (max. 120 znaků) a stručný popis projektu na str. 2 (max. 750 znaků) je třeba vyplnit také v češtině.

Přílohy k návrhu projektu  ( vše pouze cizojazyčně ):

1.      Příloha Přehled nákladů , ve které budou uvedeny požadované náklady členěny na jednotlivé kalendářní roky. Celkové částky jednotlivých typů nákladů budou v příloze dále specifikovány, např. cestovní a pobytové náklady udáním počtu zúčastněných osob, cílů jednotlivých cest, počtu pobytových dní a jednotkových sazeb.

Jednotlivé nákladové položky se nárokují v měně té země, ve které náklady vznikají, např. cestovné českých účastníků projektů při cestách do Rakouska a zpět se požaduje v korunách; pobytové náklady českých účastníků v Rakousku v eurech. Při vyčíslení požadovaných nákladů se vychází z platných sazeb a směrnic ( viz bod 9. těchto pokynů).

U požadovaných nákladů na honoráře je třeba uvést jméno, titul a domácí instituci přednášejícího a také téma/název přednášky.

Pokud bude pro položky publikační náklady nebo ostatní náklady žádáno více jak 1.000 € nebo 30.000 Kč, musí být k návrhu projektu přiloženy tři cenové nabídky.

2.      Podepsáním společného návrhu projektu na str. 3 (příp. na zvláštním listě) se potvrzuje, že projekt bude uskutečňován společně, potřebné místnosti včetně vybavení budou pro realizaci projektu k dispozici a bude zajištěna také péče o účastníky projektu.

3.      Návrh plánované spolupráce (max. 3 strany A4). Návrh má být zpracován ve všeobecně srozumitelné formě. Má obsahovat úvod, ve kterém je nastíněna odborná problematika a shrnut aktuální stav vědní problematiky řešené projektem, vědecké cíle navrhované spolupráce, plánovaný pracovní program a očekávané výsledky projektu. Dále je třeba uvést význam plánované spolupráce, vědecké synergické efekty, eventuálně evropské (stávající či budoucí účast v programech EU) a jiné mezinárodní perspektivy, rovněž i stávající nebo očekávané výhledy na uplatnění výsledků v praxi.
         V případě, že jsou v rámci projektů spolupráce požadována stipendia pro studenty, musí být k návrhu projektu přiložen popis výzkumného záměru každého studenta s jeho vlastnoručním podpisem.

4.      Prováděcí plán (přiřazení jednotlivých aktivit účastníkům projektového týmu, časový plán).

5.      Akademický životopis předkladatele projektu a jeho partnera z druhé země, případně dalších účastníků projektu. (Pro české účastníky projektu, kteří v rámci projektu stráví v Rakousku souvisle dobu jednoho měsíce a delší, je třeba zaslat nejméně měsíc před začátkem pobytu ještě vyplněný List o údajích účastníka/stipendisty na příslušnou regionální kancelář OeAD, na základě kterého jim bude v Rakousku vyplaceno stipendium).

6.      Přehled publikací za poslední tři roky od obou výše uvedených osob, případně dalších účastníků projektu.

7.      V případě žádosti o prodloužení projektu na stejné téma se předkládá aktualizovaný návrh projektu na stejném formuláři včetně Zprávy o realizaci předcházející etapy a vyúčtování schválených částek v obou měnách.

6. Pokyny pro podávání projektů:

 • Spolupracující instituce vypracují jeden společný návrh projektu a ve dvojím vyhotovení jej podají v kanceláři jednatelství AKTION v Praze - 1 x originál (prosíme nesešívat) + 1 x kopie a zároveň elektronicky na adresu: aktion@dzs.cz (vlastní návrh s přílohami č. 1. - 4. v jednom souboru, přílohy č. 5. a 6. - životopisy a přehledy publikací pouze e-mailem). Doplňující informace sdělí jednatelství programu AKTION (tel.: 221 850 506 / 513, 602 169 216).
 • V návrhu projektu musí být srozumitelným způsobem uvedeny vlastní předpokládané finanční prostředky pro navrhované aktivity a jejich využití.
 • Neúplné, chybně vypracované či pozdě zaslané návrhy projektů nebudou řídícím grémiem AKTION posuzovány.
 • Podpora aktivit v rámci projektů spolupráce se zpětnou platností není možná, realizace projektů může být započata nejdříve 2 měsíce po termínu pro podání projektů.

Místo podání návrhů projektů:  DZS - AKTION, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Termíny pro podávání projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu
(elektronicky i poštou - nejpozději s poštovním razítkem příslušného termínu)

7. Usnesení o financování projektů:

Návrhy projektů jsou posuzovány třikrát ročně řídícím grémiem programu AKTION Česká republika - Rakousko a to nejpozději osm týdnů po termínu pro podání návrhů projektů.

8. Realizace a ukončení projektů spolupráce:

1.      Předkladatelé projektů budou během tří týdnů po posouzení návrhů projektů písemně vyrozuměni o jeho schválení nebo zamítnutí jednatelstvím AKTION.

2.      Zároveň s tímto vyrozuměním zasílá jednatelství AKTION Závazné prohlášení / Verpflichtungserklärung,  které je určeno pouze rakouskému partnerovi. V případě srozumění s podmínkami posouzení zasílá rakouský partner projektu podepsané Závazné prohlášení zpět na adresu jednatelství AKTION (podmínka pro převedení schválených prostředků).

3.      Schválená korunová částka bude řešiteli projektu převedena během 2 měsíců po schválení projektu formou účelové dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na účet příslušné VŠ (částka schválená pro následující kalendářní rok bude převedena na jaře t.r. na základě zaslání odpovídajícího vyúčtování roku předcházejícího, dodaného do 20.1. t.r.).

4.      Schválená euro částka bude v případě univerzit poskytována rakouskému partnerovi projektu v regionálních kancelářích OeAD-GmbH (adresa bude uvedena ve vyrozumění). U projektů, jejichž partnerem je na rakouské straně Odborná vysoká škola, Pedagogická vysoká škola nebo jiná neuniverzitní instituce je schválená euro částka převedena z OeAD-GmbH na účet uvedený řešitelem projektu na "Závazném prohlášení" a to nejdříve ve výši 2/3 schválené částky. Zbývající schválená částka bude poskytnuta po dodání předpisům odpovídajícího vyúčtování celého projektu. Jednoměsíční a delší stipendia v rámci projektů budou vyplacena v Rakousku v hotovosti na základě Listu o údajích účastníka/stipendisty přímo jednotlivým stipendistům (částka převedená na předkladatele bude o to menší).

5.      Použití přiznaných finančních prostředků se řídí zákony a předpisy platnými v té které zemi, dále sazbami a směrnicemi uvedenými v těchto pokynech pod bodem 9. Schválené korunové částky je možné využít pouze do konce každého kalendářního roku. Pokud to není možné, informujte, prosím, okamžitě pražské jednatelství, aby mohl být domluven potřebný postup.

6.      Jestliže projekt, příp. jeho část nemůže být realizován, je třeba tuto skutečnost včetně udání důvodů okamžitě sdělit jednatelství AKTION.

7.      Pokud jsou schváleny prostředky na vydání publikace jako výsledek projektu, bude v ní uvedeno logo programu AKTION (elektronická verze viz webové stránky: www.dzs.cz ) a dodatek: Financováno z prostředků programu AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání. Jeden výtisk prosíme zaslat spolu se závěrečnou zprávou.

8.      Během jednoho měsíce po ukončení projektu spolupráce předloží partneři projektu jednatelství AKTION společnou závěrečnou zprávu v němčině či angličtině (max. třístránkový text poštou, zároveň mailem), ve které uvedou uskutečněné aktivity (včetně jmen zúčastněných osob s rozdělením na studenty a vědce), dosažené výsledky (včetně publikací), zhodnotí průběh a přínos uskutečněné spolupráce (dle možností prosíme o dodání fotografií v elektronické podobě). Při výukových aktivitách musí být uveden počet udělených ECTS bodů a dodána kopie uděleného osvědčení pro jednoho ze studentů. Závěrečná zpráva může být navíc přiložena také v češtině.

9.      Rakouský řešitel projektu z univerzitních vzdělávacích institucí vyúčtuje během jednoho měsíce po ukončení projektu schválené Euro-částky u příslušné regionální kanceláře OeAD-GmbH. Ta pak zasílá kopii výplatní listiny Jednatelství AKTION. Originály účetních dokladů zůstávají u OeAD-GmbH.

Řešitelé projektů z Odborných vysokých škol, Pedagogických vysokých škol nebo jiných neuniverzitních institucí zasílají vyúčtování včetně originálních účtů Jednatelství programu AKTION (na vyžádání se po označení zasílají zpět). Poslední třetina schválených nákladů se poskytuje teprve na základě dodání řádného vyúčtování. Nevyčerpaná částka se převede zpět na konto OeAD-GmbH (č.ú. 01220160, BLZ 20111) s uvedením čísla projektu a její výše a termín převodu se uvede ve vyúčtování. Přitom je třeba respektovat příslušné Směrnice pro vyúčtování částek v Eurech.

10.  Český řešitel projektu zašle během jednoho měsíce po ukončení projektu vyúčtování schválených korunových částek resp. přehled výdajů - uveďte, prosím, jména osob, instituci, termíny, jednotkové sazby apod. (včetně přehledu výdajů od ekonomického oddělení s popisem zodpovědného pracovníka EO) na adresu jednatelství AKTION. Originály účtů zůstávají na ekonomickém oddělení příslušné fakulty nebo vzdělávací instituce, na vyžádání jsou předloženy jednatelství AKTION ke kontrole. Nevyčerpaná částka bude uvedena ve vyúčtování a koncem roku bude včas (nejpozději dle pokynů MŠMT) vrácena.

9. Pokyny a sazby pro sestavení finančních požadavků

A. Podpora požadovaná v eurech

     ( tabulka I. - Přehled nákladů)

Pobytové náklady účastníků projektů z ČR v Rakousku

 • Při krátkodobých pobytech do 10 dnů činí částka pro asistenty, docenty, profesory a další vědecké pracovníky 90 € /den (tato částka je určena na zajištění stravy i ubytování).
 • Při jednoměsíčních a delších pobytech diplomantů a disertantů se vychází ze stipendijní sazby 940 €/měsíc, pro akademické pracovníky 1.040 €/měsíc - při kratších pobytech jsou tyto částky dělitelné.
 • Pro studenty při exkurzích, seminářích apod. platí v Rakousku sazba 30 € na osobu a den (včetně ubytování).

Cestovné účastníků projektů z Rakouska při cestách do České republiky

Zpravidla jsou hrazeny cestovní náklady ve výši ceny vlakové jízdenky II. třídy.
V odůvodněných výjiměčných případech bude hrazena vlaková jízdenka I. třídy ( jen
po předložení originálních dokladů) a finanční náhrada za použití vozidla při odůvodněných cestách osobním autem (převoz přístrojů, vzorků apod.) pokud tyto budou schváleny řídícím grémiem.

Honoráře za výuku

Při přednáškách hostujících profesorů, docentů a jiných univerzitních učitelů z Rakouska na českých vysokých školách může být požádáno o honorář v max. výši 44 € /přednáškovou hodinu, celkem max. 4 přednáškové hodiny/osobu a projekt a to jen při přednáškách nad rámec řádných studijních plánů hostitelské univerzity. (Při potřebě přednáškového cyklu většího rozsahu se doporučuje požádat o jednoměsíční stipendium programu AKTION pro VŠ učitele.)
          Pokud jsou do programu letních jazykových škol tzv. Sommerkollegs, resp. do programu dalších pedagogických projektů zahrnuta autorská čtení, může být pro volné profese a osoby samostatně výdělečně činné požadován honorář až do výše 200,--€, pro ostatní přednášející hosty max. 150,- €.

B. Podpora požadovaná v korunách

     (tabulka II. - Přehled nákladů)

Pobytové náklady pro účastníky projektů z Rakouska na českém území - ubytování všech kategorií rakouských účastníků projektů (včetně studentů) se hradí ve skutečné výši dle faktury, maximálně však do výše 1 500 Kč/osobu a noc (u studentů se předpokládají přiměřeně nižší náklady). Toto pravidlo se uplatňuje i při ubytování českých účastníků projektu na českém území mimo jejich bydliště.

Stravné a kapesné pro účastníky z Rakouska v ČR - pro rakouské účastníky projektů (akademické pracovníky) činí sazba max. 500 Kč/osobu a den dle zákona 262/2006 Sb. a dalších předpisů (u studentů se poskytují přiměřeně nižší náklady na stravné, tj. do výše cca 300 Kč/osobu a den). Při cestách účastníků projektu z ČR po ČR se vychází z platných aktuálních sazeb dle výše uvedeného zákona a dle interních předpisů příslušné VŠ.
Při pobytech v délce jednoho a více měsíců činí stipendium pro VŠ učitele 27.000 Kč, pro PG studenty 9.500 Kč a pregraduální studenty 9.000 Kč (při pobytech v délce dvou měsíců a delších obdrží studenti ještě z rakouského rozpočtu příplatek ve výši 200 €/měsíc jako individuální stipendisté).

Cestovné účastníků projektů z ČR do Rakouska, cestovné českých i rakouských účastníků na českém území - zpravidla jsou hrazeny cestovní náklady ve výši ceny vlakové jízdenky II. třídy. V odůvodněných výjiměčných případech bude hrazena vlaková jízdenka I. třídy (jen po předložení originálních dokladů) a finanční náhrada za použití vozidla při odůvodněných cestách osobním autem (převoz přístrojů, vzorků apod.) pokud tyto budou schváleny řídícím grémiem.
Cestovní zdravotní pojištění program AKTION nehradí.

Odměna za výuku
Při přednáškách hostujících profesorů, docentů a jiných univerzitních učitelů z ČR může být požádáno o odměnu za výuku v max. výši 800 Kč/přednáškovou hodinu (včetně zákonných odvodů), celkem max. 4 přednáškové hodiny/osobu a projekt a to jen při přednáškách nad rámec řádných studijních plánů hostitelské univerzity. (Při potřebě přednáškového cyklu většího rozsahu se doporučuje požádat o jednoměsíční stipendium programu AKTION pro VŠ učitele.)