Lektoráty českého jazyka a literatury

Základní informace

Lektoráty českého jazyka a literatury (dále jen lektoráty) patří k důležitým nástrojům naší země při upevňování povědomí o kulturním dědictví České republiky a jsou významným pramenem informací o naší vlasti a jazykovém a kulturním bohatství pro posluchače (převážně) vysokých škol v zahraničí. Podporou výuky češtiny v zahraničí lektoráty naplňují dvoustranné smluvní závazky na úseku školské spolupráce mezi Českou republikou a partnerským státem.

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, kam vedle lektorátů patří také Krajanský vzdělávací program, je realizací usnesení vlády č. 262/2010 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015, ve znění usnesení vlády č. 414/2012 (Příloha č. 2), který je základním dokumentem objasňujícím vznik a popisujícím činnost lektorátů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy) je vykonavatelem výše uvedeného usnesení vlády, rozhoduje o počtu a umístění lektorátů. Komise pro lektoráty Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, složená ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí, Domu zahraniční spolupráce a z expertů v oblasti bohemistiky, vybírá nové lektory a rozhoduje o dalším působení lektorů v následujícím akademickém roce.

Zájemci o výuku českého jazyka a literatury v zahraničí musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský, případně doktorský studijní program) v oboru český jazyk a literatura, nejlépe v kombinaci s jazykem země působení nebo jiným světovým jazykem. Znalost cizího jazyka získaná jiným způsobem než absolvováním vysokoškolského studia musí být doložena mezinárodně uznávaným certifikátem, dokladem o státní jazykové zkoušce apod. Výhodou je pedagogická praxe na vysoké škole, zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka, spolupráce s Letní školou slovanských studií apod.

Ministerstvo školství (dále jen MŠMT) pověřuje svou přímo řízenou organizaci Dům zahraniční spolupráce (dále jen DZS) ke sjednání dohody o pracovní činnosti s  lektory. Na jejím základě DZS poskytuje vysílanému lektorovi zpravidla: odměnu za vykonanou práci, kapesné až do výše 40 % základní sazby zahraničního stravného stanoveného prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189 odst. 4 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, náhradu výdajů na dopravu z ČR do místa působení a zpět, refundaci nákladů spojených s přepravou osobních věcí do místa působení a zpět, proplacení výloh spojených s případným získáním povolení k pobytu a (s vysláním souvisejících) lékařských vyšetření a doporučených očkování. Dále průběžně vybavuje lektoráty v zahraničí učebními pomůckami a technickými prostředky. Lektor Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí vedle samotné výuky češtiny na zahraniční vzdělávací instituci propaguje český jazyk, literaturu a českou kulturu, pořádá kulturní a vzdělávací akce, pečuje o učební pomůcky a technické prostředky, které jsou v rámci Programu lektorátům poskytovány, apod. 

Vedle podpory výuky českého jazyka a literatury prostřednictvím vysílaných lektorů může MŠMT prostřednictvím DZS poskytovat jednorázové vybavení studijními materiály pro potřebu výuky českého jazyka a literatury, a sice školám a dalším vzdělávacím institucím v zahraničí, na nichž nepůsobí lektor vyslaný z ČR. Studijní materiály se poskytují na základě písemného požadavku Ministerstva zahraničních věcí ČR, případně na základě doporučení zastupitelského úřadu ČR. 

Rádi bychom Vás informovali o záložce na webu DZS: Časopis Krajiny češtiny, elektronický časopis, který vydává Dům zahraniční spolupráce. Nulté, první, druhé, třetí, čtvrté i nejnovější páté číslo naleznete právě ve zmíněné rubrice v sekci Dokumenty a formuláře.

DZS taktéž vytvořil prostor pro sdílení zkušeností souvisejících s výukou češtiny v zahraničí. Jedná se o publikační systém, kde mohou lektoři a učitelé češtiny sami publikovat na základě přizvání. Toto prostředí najdete zde: http://ucimecesky.wordpress.com/.

Kontakty

 
Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Mgr. LucieŠafarčíková safarcikova (zavináč) dzs (tečka) cz envelope
+420 221 850 705
Lektoráty českého jazyka a literatury