program_logo

CEEPUS - Projekty sítí

Projekty sítí

Postup při zakládání nové sítě

Před samotným zakládáním nové sítě se doporučuje seznámit se s podobou již fungujících sítí. Jejich přehled je k nahlédnutí na internetových stránkách  www.ceepus.info pod heslem „CEEPUS Networks“.

Před vytvořením vlastního projektu tak můžete zvážit, zda se nepřipojíte k některému
ze stávajících projektů (tj. sítě). V případě zájmu o připojení je třeba kontaktovat koordinující vysokou školu. Dále může přehled stávajících sítí posloužit i jako inspirace při zakládání vlastní sítě. Pro založení nového projektu/sítě doporučujeme následující postup:

Krok 1:

Potenciální partnerské univerzity/oborově příbuzné katedry se navzájem kontaktují
a vytvoří společně projekt činnosti včetně výměnných aktivit. 

Krok 2:

Univerzity si zvolí jednu z univerzit do role koordinující univerzity sítě. Ostatní univerzity
se připojí jako partneři.

Krok 2:

Kontaktní osoby na koordinujících i partnerských vysokých školách se zaregistrují na www.ceepus.info . Každá z nich obdrží emailem uživatelské jméno a heslo, které bude používat při každém dalším přihlašování pro přístup k informacím o síti a mobilitách.

Za každou vysokou školu/katedru, která se účastní na programu, je přitom možné registrovat více kontaktních osob, druhou registrovanou osobou tak často bývá pracovník/pracovnice zahraničního oddělení. V elektronickém systému je v tom případě třeba správně nastavit rozsah kompetencí všech kontaktních osob (resp. hlavní kontaktní osobu).

 Krok 3:

Koordinátor vyplní ve spolupráci s partnerskými univerzitami online přihlášku sítě
na www.ceepus.info, která obsahuje bližší údaje k síti a plánovaným mobilitám (tj. program sítě, plán aktivit sítě, plány mobilit).

Krok 4:

Koordinátor i partneři v síti vkládají do elektronického systému za svou instituci:

·         plánované mobility (tj. počet plánovaných příchozích zahraničních stipendistů
a odchozích domácích studentů včetně počtu předpokládaných měsíců,
které na mobilitě stráví)

·         „Letter of Endorsement“ (souhlas rektora o zapojení vysoké školy do aktivit sítě, kterým zároveň potvrzuje, že zbavuje stipendisty případné povinnosti úhrady studijních poplatků). 

·          „Letter of Intent“ (potvrzení odpovědného zástupce vysoké školy o uznání studia absolvovaného studenty v zahraničí; podepisuje děkan fakulty). 

·          informační balíček o ECTS na vysoké škole

Krok 5:

·         koordinátor sítě ověří správnost dat a úplnost přihlášky sítě

·         následně koordinátor potvrdí elektronickou přihlášku sítě, čímž ji virtuálně „odešle“ k dalšímu zpracování

·       originál dokumentů „Letter of Endorsement“ a „Letter of Intent“ s razítkem
a podpisem je třeba uchovat pro případnou kontrolu

Registrace pro síť

  1. Potřebujete práva pro síť/network rights a máte svůj desktop pro mobility? Požádáte-li Live Support, rozšíří Vám možnosti desktopu pro zaregistrování jako partner sítě. Platí registrace jednou pro vždy/single sign-on.
  2. Live Support použijte také pro jakýkoli technický problém s registrací, např. týkající se chybového hlášení o e-mailu.
  3. Registrace je nutná pro to, aby Vás mohl koordinátor zařadit do plánované sítě.


Základní informace o výběrovém kole projektů podaných k 15.1. 2013 na akademický rok 2013/2014 najdete zde. Informaci o schválení či zamítnutí žádosti najdete zde.