program_logo

AKTION - Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskou republikou - Mobility

Základní informace

Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskou republikou byl zřízen na základě úmluvy mezi MŠMT a Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání, vědu a kulturu (BMBWK) v květnu 1997. Program vědecko-technické spolupráce byl přičleněn k již existujícímu programu AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, přičemž kanceláří tohoto programu byl do r. 2011 zčásti spravován.

Cílem programu vědecko-technické spolupráce je napomáhat navazování kontaktů mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu ve státech smluvních stran, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků podílejících se na řešení společných česko-rakouských projektů základního výzkumu.

Výzvy k podávání návrhů projektů jsou vyhlašovány každoročně, přičemž výběr projektů, které obdrží ve státech smluvních stran podporu z veřejných prostředků, provádí na základě hodnocení, provedeného na národní úrovni odděleně v každém ze států smluvních stran, česko-rakouská smíšená komise. Schváleným projektům poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy institucionální podporu formou dotace ze státního rozpočtu.

Bližší informace o kritériích spolupráce naleznete ve znění aktuální výzvy k podávání návrhů společných česko-rakouských projektů. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat níže uvedené osoby:

Kontaktní osoby pro české řešitele:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Ing. Jana Juřicová
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Tel.: +420 234 811 699

Fax.: +420 234 811 713
Email: jana.juricova@msmt.cz
Web: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/rakousko-1 
 http://www.msmt.cz/ 


Kontaktní osoba pro rakouské řešitele:

Programmreferentin WTZ
Zentrum für Internationale Kooperation & Mobilität des OeAD
Ebendorferstraße 7
1010 Wien
Tel.: +43 1 53408-445
Fax: +43 1 53408-499
Email: wtz@oead.at  
Web: http://www.oead.at/wtz/